Κεντρική Σελίδα Προϊόντα Software Φορητή Τιμολόγηση

PostHeaderIcon Φορητή Τιμολόγηση

Πλεονεκτήματα εφαρμογής
 
H εφαρμογή σχεδιάστηκε από την SingularLogic για να προσφέρει δημιουργικότερο χρόνο στον επαγγελματία πωλητή. Στόχος του είναι η αμεσότητα της πληροφορίας για τον πωλητή στον τόπο και χρόνο που την χρειάζεται καθώς και για την διεύθυνση. Συνδυάζει υπολογιστικές και επικοινωνιακές δυνατότητες, προκειμένου να αντικαταστήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα χαρτιά ως μέσο καταγραφής και διακίνησης πληροφοριών σε εμπορικές συναλλαγές. Το σύστημα παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα μιας Client – Server εφαρμογής κάτω από περιβάλλον Windows 2000/XP.
Τα κύρια πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι τα εξής:
·         Αύξηση Πωλήσεων
·         Αύξηση παραγωγής έργου στην αγορά 
·         Μείωση κόστους υποστήριξης τμήματος πωλήσεων
·         Μείωση χρόνου υλοποίησης/αποστολής της παραγγελίας
·         Μείωση Επιστροφών
·         Ικανοποίηση του πελάτη
·         Παρακολούθηση και καταγραφή Ανταγωνισμού
·         Λεπτομερής Πληροφόρηση και ιστορικότητα Στοιχείων Πωλήσεων
·         Ασφάλεια
·         Αβίαστη ροή πληροφορίας και επικοινωνία
 
 


 (Εφαρμογή για PDAs) 
 
Διάγραμμα λειτουργίας

 
Περιβάλλοντα λειτουργίας και ανάπτυξης              
 
System Software & Hardware Requirements για Client
·         Λειτουργικό Windows Mobile 5 ή 6
·         Microsoft  SQL Server CE 2005.
·         Απαιτείται η μνήμη του PDA να είναι κατ’ελάχιστον 128 MB. Προτείνεται μνήμη ίση ή μεγαλύτερη από 256 MB RAM.
·         Επεξεργαστής Intel X-Scale σε συχνότητα 400 MHz ή μεγαλύτερη
·         Κάρτα GPRS (εφόσον το επιθυμείτε)
·         6 ώρες αδιάλειπτης λειτουργίας του PDA.
·         Διασυνδεσιμότητα.
 
System Software Requirements για Server
·         Windows 2000/2003 Server & IIS 6.0
·         SQL Server 2005
·         2 – 4GB μνήμης RAM
 
Περιβάλλον ανάπτυξης
Η ανάπτυξη της εφαρμογής  γίνεται με χρήση του .NET Compact Framework σε γλώσσα προγραμματισμού C#.
 
  Συνοπτική Περιγραφή Συστήματος
 
Η εφαρμογή θα αποτελείται από τα κατωτέρω κύρια modules:
εφαρμογή Client for PDAsεφαρμογή Serverεφαρμογή ERP Interface 
Ο χρήστης, μέσω της εφαρμογής Client For PDAs θα έχει την δυνατότητα
Να δει και να τροποποιήσει το ημερήσιο πρόγραμμα επισκέψεων τουΝα παρακολουθήσει το ιστορικό παραγγελιών και αποθεμάτων του κάθε πελάτη Να παρακολουθήσει τα οικονομικά στοιχεία του πελάτηΝα δει τα στατιστικά πωλήσεων προς τον πελάτη αλλά και συνολικά του πελατολογίου του, και συγκριτικά με το προηγούμενο έτοςΝα εισάγει παραγγελίεςΝα εκτελέσει ενέργειες merchandising (καταγραφή αποθέματος και προβολής και τιμών ημετέρων ειδών και ανταγωνισμού)Να πραγματοποιήσει εισπράξεις 

Τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται μέσω συγχρονισμού (βλ. εικόνα αριστερά) στον Εφαρμογή Server και ταυτόχρονα ενημερώνεται η Βάση Δεδομένων του PDA. Τα στοιχεία των παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν, μεταφέρονται από τον  Εφαρμογή Server, με χρήση της εφαρμογής ERP Interface, στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του πελάτη (ERP) ή σε όποια βάση δεδομένων επιθυμείτε.
 
 
 Αναλυτική περιγραφή του συστήματος
 Ημερήσιο Πρόγραμμα Επισκέψεων
 

Προαπαιτούμενες Ενέργειες           
Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία του ημερήσιου προγράμματος από τον χρήστη αποτελεί η ενημέρωση της βάση της εφαρμογής Client For PDAs με τα στοιχεία των πελατών και των δρομολογίων που τον αφορούν.
  Δημιουργία / Τροποποίηση Ημερήσιου Προγράμματος Επισκέψεων
Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ανά ημερομηνία το πρόγραμμα των επισκέψεων του. Αυτό μπορεί να γίνει είτε επιλέγοντας ένα προκαθορισμένο δρομολόγιο και κάνοντας σε αυτό τις απαιτούμενες τροποποιήσεις είτε αντιγράφοντας από το πρόγραμμα κάποιας άλλης ημερομηνίας είτε τέλος δημιουργώντας μόνος του το πρόγραμμα του.
 
Τα προκαθορισμένα δρομολόγια για κάθε πωλητή καταχωρούνται στο ERP και μέσω του συγχρονισμού με τον Εφαρμογή Server ενημερώνεται η βάση της εφαρμογής Client For PDAs.
Ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει το πρόγραμμα των επισκέψεων του για ένα εύρος ημερομηνιών. Αν για την δημιουργία του προγράμματος για μια συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέξει ένα δρομολόγιο αυτό θα μπορεί να το τροποποιήσει προσθέτοντας ή αφαιρώντας πελάτες.  
                Πριν την έναρξη των επισκέψεων του στους πελάτες, ο χρήστης θα πρέπει να δημιουργήσει το Πρόγραμμα των Επισκέψεων του. Από το μενού της εφαρμογής  θα  επιλέγεται και θα εμφανίζεται από το σύστημα το πρόγραμμα επισκέψεων το οποίο έχει δημιουργήσει για την τρέχουσα ημερομηνία.
Η λήψη παραγγελιών μπορεί να γίνει μόνο για την τρέχουσα ημερομηνία (ημερομηνία του συστήματος). Αν για κάποιον πελάτη έχουν καταχωρηθεί παραγγελίες ή μετρήσεις δεν θα επιτρέπεται η διαγραφή του από το ημερήσιο πρόγραμμα επισκέψεων.
 Merchandising

Το σύστημα με απλό και εύχρηστο τρόπο δίνει την δυνατότητα καταχώρησης των αποθεμάτων στον πελάτη για δικά μας και για ανταγωνιστικά προϊόντα. Παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής δύο ποσοτήτων αποθέματος, στον χώρο πώλησης και στην αποθήκη του καταστήματος.
Επίσης δίνει την δυνατότητα καταγραφής λιανικών τιμών στο ράφι καθώς και της θέσεως των προϊόντων (ιδίων και  ανταγωνιστικών). Δεδομένου ότι το σύστημα γνωρίζει την τιμή πώλησης προς από την εταιρεία μας προς το κατάστημα, η εφαρμογή άμεσα υπολογίζει και εμφανίζει το mark up με το οποίο πουλάει ο συγκεκριμένος πελάτης το κάθε είδος.
Επιπρόσθετα, παρέχονται ελεύθερα πεδία, τα οποία μπορούν να παραμετροποιηθούν ώστε να παρακολουθηθούν ειδικοί χαρακτηρισμοί και πληροφορίες για τα προϊόντα.
 
 
Η δυνατότητα του merchandising προσφέρει στην διοίκηση την απαιτούμενη ανάλυση της πληροφορίας που αφορά τον ανταγωνισμό.
Το σύστημα υποστηρίζει δύο συγκεκριμένες μονάδες μέτρησης για όλα τα είδη.
 
          Καταχώρηση Παραγγελιών
Προαπαιτούμενες Ενέργειες
Για την καταχώρηση παραγγελιών θα πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις εφαρμογής όπως καθορισμός μετρικών μονάδων και τα παραμετρικά πεδία τα οποία θα παρακολουθούνται. Οι ρυθμίσεις και ο καθορισμός των παραμετρικών πεδίων θα γίνεται στον Εφαρμογή Server και θα ενημερώνεται ο Εφαρμογή Client For PDAs.
Επίσης είναι απαραίτητη η ενημέρωση της βάσης της εφαρμογής Client For PDAs με όλα τα αρχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την λήψη παραγγελιών (Είδη, Εξαιρέσεις ειδών ανά πελάτη, Τιμοκατάλογοι κλπ.)
Τέλος θα πρέπει να έχει γίνει επιλογή του πελάτη στο Ημερήσιο Πρόγραμμα Επισκέψεων.
   Καταχώρηση Παραγγελιών

Ο χρήστης για να καταχωρήσει παραγγελία επιλέγει τον πελάτη από την οθόνη της παραγγελίας, βάσει του προγράμματος επισκέψεων που έχει δημιουργήσει προηγουμένως για την συγκεκριμένη ημερομηνία.
 
 
               
Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τα είδη για τα οποία θα καταχωρήσει παραγγελίες. Η επιλογή θα γίνει από την οθόνη αναζήτησης ειδών με τα ακόλουθα κριτήρια:
ü  Κωδικός Είδους
ü  Περιγραφή Είδους
ü  1η-2η Ομαδοποιήσεις του είδους
 
Για κάθε είδος θα εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
-        Κωδικός Είδους
-        Περιγραφή Είδους
-        Σύντομη Περιγραφή Είδους (η οποία προτείνεται για λόγους ευχρηστίας)
 
 
Η καταχώρηση της παραγγελίας για κάθε είδος μπορεί να γίνεται στα ακόλουθα πεδία:
-        Ποσότητα Παραγγελίας σε 1η μετρική μονάδα.
-        Ποσότητα Παραγγελίας σε 2η μετρική μονάδα.
 
Οι μετρικές μονάδες στις οποίες θα γίνεται η καταχώρηση των παραγγελιών θα πρέπει να έχουν οριστεί από τον Εφαρμογή Server και διαφοροποιούνται ανά database και όχι σε επίπεδο είδους.
                Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει περισσότερες από μια παραγγελίες για τον πελάτη την ίδια ημερομηνία. Συνήθως υπάρχει ανάγκη δεύτερης παραγγελίας όταν ο πελάτης επιθυμεί διαφορετικό τρόπο ή όρους πληρωμής. Κάθε νέα παραγγελία που καταχωρείται έχει διαφορετικό κωδικό. Επίσης, κάθε παραγγελία θα μπορεί να διαγραφεί πριν την αποστολή της στα κεντρικά.
 Γενικά Στοιχεία Παραγγελίας
Στην καταχώρηση μιας παραγγελίας είναι δυνατή η επιλογή των ακόλουθων στοιχείων:
·         Τρόπος Πληρωμής. Θα προτείνεται από το σύστημα ο προκαθορισμένος τρόπος πληρωμής του πελάτη.
 
·         Ημέρες Πληρωμής: Θα προτείνεται από το σύστημα ο προκαθορισμένος αριθμός ημερών πληρωμής του πελάτη.
·         Ημερομηνία Παράδοσης: Ο αριθμός των ημερών παράδοσης θα πρέπει να έχει οριστεί στον Εφαρμογή Server. Η ημερομηνία παράδοσης η οποία θα προτείνεται από το σύστημα θα προκύπτει αν στην ημερομηνία λήψης παραγγελίας προστεθεί ο αριθμός των ημερών παράδοσης με δυνατότητα αποφυγής Σαββατοκύριακου.
·         Σχόλια Παραγγελίας.
 
Συνοπτική Περιγραφή της Οθόνης Παραγγελίας
Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να δει την αξία της παραγγελίας κάθε πελάτη. Τα στοιχεία τα οποία θα εμφανίζονται ανά είδος παραγγελίας είναι τα ακόλουθα:
·         Κωδικός Είδους
·         Περιγραφή Είδους
·         Ποσότητα Παραγγελίας σε 1η μετρική μονάδα
·         Ποσότητα Παραγγελίας σε 2η μετρική μονάδα
·         Μετρηθέν stock (σύνολο στο ράφι και στην αποθήκη) κατά την διαδικασία του merchandising)
·         Τιμή Μονάδας: Πρόκειται για την ισχύουσα τιμή πώλησης του είδους από τον τιμοκατάλογο που έχει οριστεί για τον πελάτη. Η Τιμή Μονάδας του Τιμοκαταλόγου αναφέρετε πάντα στην 1η μετρική μονάδα της εγκατάστασης.
·         Μικτή αξία: Προκύπτει από το γινόμενο της Τιμής Μονάδας επί την συνολική ποσότητα που έχει καταχωρηθεί και στις δύο Μετρικές Μονάδες αφού η 2η αναχθεί στην 1η βάσει του συντελεστή συσκευασίας του είδους.
·         Ποσοστό Έκπτωσης Πωλητή: Ο χρήστης καταχωρεί αν επιθυμεί ένα ποσοστό έκπτωσης επί της Μικτής Αξίας ή της καθαρής αξίας ανάλογα με την παραμετροποίηση στον εφαρμογή Server.
·         Αξίες Εκπτώσεων: Πρόκειται για τις αξίες εκπτώσεων επί της Μικτής και επί της Καθαρής, οι οποίες διαμορφώνονται από την 1η & 2η αυτόματες εκπτώσεις του ERP συμπεριλαμβάνοντας την έκπτωση του Πωλητή.
·         Τελική καθαρή αξία
·         Ποσοστό ΦΠΑ: Πρόκειται για το ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στο είδος και τον πελάτη.
·         Αξία ΦΠΑ: Ισούται με νέα καθαρή αξία επί ποσοστό ΦΠΑ
·         Πληρωτέο: Ισούται με νέα Καθαρή αξία συν αξία ΦΠΑ
·         Ποσοτική Έκπτωση: Εμφανίζεται η ποσοτική έκπτωση του είδους (υποστηρίζεται μόνο δίνοντας 100% έκπτωση στην γραμμή του είδους).
 
Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να δει και την συνολική αξία της παραγγελίας, συγκεκριμένα θα υπολογίζονται:
·         Μικτή Αξία
·         Αξία Έκπτωσης
·         Καθαρή Αξία
·         Αξία ΦΠΑ
·         Πληρωτέα Αξία
 
  Εμφάνιση Καρτέλας Πελάτη και Στατιστική Πληροφόρηση
Με την ολοκλήρωση της αποστολής των παραγγελιών και μετρήσεων του στον Εφαρμογή Server ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να δει για κάθε πελάτη, τις ποσότητες παραγγελίας και  αποθέματος που έχει καταχωρήσει   και στείλει στον Εφαρμογή Server. Συγκεκριμένα επιλέγοντας τον πελάτη θα μπορεί να δει, για τον αριθμό των επισκέψεων οι οποίες υπάρχουν στα Ιστορικά αρχεία, τις ποσότητες παραγγελίας και αποθέματος τις οποίες έχει καταχωρήσει.
Επίσης μεταφέρονται στο PDA και ανά πάσα στιγμή είναι δυνατόν να εμφανίζονται δημογραφικά, οικονομικά και στατιστικά στοιχεία για τον πελάτη. Πιο συγκεκριμένα:
Δημογραφικά Στοιχεία:
Master Στοιχεία όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, υπεύθυνος κλπ
  Οικονομικά Στοιχεία:

Στοιχεία όπως το λογιστικό και εμπορικό υπόλοιπο του πελάτη, η ύπαρξη η όχι διαμαρτυρημένων επιταγών, οι συμφωνημένες και οι πραγματικές ημέρες πιστοδότησης και αναλυτικά τα ανοικτά τιμολόγια (σε επίπεδο επικεφαλίδας δηλαδή ημερομηνία έκδοσης, αριθμός παραστατικού, συνολική αξία, ανοικτή αξία, ημερομηνία λήξης)
 
 
Στατιστικά Στοιχεία:
Ποσότητες / Αξίες ανά πελάτη και SKU:
·         Σύνολα τρέχοντος μηνός
·         Σύνολα ιδίου μηνός παρελθόντος έτους
·         Σύνολα από την αρχή του έτους (Current Year To Month - CYTM)
·         Σύνολα από την αρχή του παρελθόντος έτους μέχρι και τον ίδιο μήνα (Previous Year To Month - PYTM)
 

Επίσης, είναι δυνατόν να «ανεβαίνουν» αναλυτικά ανά πελάτη και κωδικό, όλοι οι μήνες του παρελθόντος και τρέχοντος έτους εφόσον είναι επιθυμητό. Στατιστικά αυτής της ανάλυσης όμως αναμένεται να διογκώσουν το χρόνο του συγχρονισμού και η εμφάνιση επεξεργασία τους στο PDA να εμφανίζει καθυστερήσεις.
Επίσης στοιχεία της ίδιας συγκέντρωσης θα μπορούν να προβάλλονται και συνολικά για την δραστηριότητα του πωλητή (δηλαδή το άθροισμα των στοιχείων του πελατολογίου του πωλητή)
 Τέλος θα παρέχεται οθόνη όπου ανά SKU θα εμφανίζεται το ποσοτικό άθροισμα των παραγγελιών της ημέρας.
 
 
 
ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Προϋπόθεση αποτελεί η διαθεσιμότητα των δεδομένων για κάθε μια από τις εφαρμογές αλλά και η καθαρότητα τους π.χ. σωστές ημερομηνίες, ανυπαρξία εγγραφών με λανθασμένους / ανύπαρκτους κωδικών πελατών, προϊόντων, διπλοεγγραφές κλπ.
Διαθεσιμότητα προσωπικού
Η εταιρεία σας οφείλει να έχει στην διάθεση των τεχνικών-Συμβούλων της SingularLogic  έναν διαχειριστή συστήματος (System Administrator) με πλήρη γνώση των εφαρμογών των επιχειρησιακών βάσεων δεδομένων και της γραμμογράφησης των αρχείων τους καθώς και ένα τουλάχιστον Στέλεχος από την Εμπορική Διεύθυνση στην ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών της λύσης.